Adres
ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław

Księgarnia
Pn-Pt: 13:00 - 18.00
Nd: 9:30 - 13:00

Lew Judy

WSPÓLNOTA

miejsce żywej wiary

O wspólnocie Lew Judy

Jesteśmy wspólnotą charyzmatyczną. Spotykamy się w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju na Popowicach, naszym opiekunem duchowym jest ojciec proboszcz Błażej Mielcarek, oblat Maryi Niepokalanej. Nasza Wspólnota gromadzi osoby w różnym wieku, o różnych zawodach, zarówno rodziny, jak i osoby bezżenne, dzieci i młodzież, i osoby w dojrzałym wieku.

Celem Wspólnoty jest budowanie środowiska ludzi wierzących, gdzie można doświadczać wzajemnego wsparcia we wzrastaniu w wierze, oraz zapraszanie do tego środowiska innych osób. Podkreślamy istotną rolę głoszenia Kerygmatu jako klucza do osobistego Spotkania Zmartwychwstałego oraz potrzebę doświadczenia Chrztu w Duchu Świętym.

A L P H A
Chcemy także posługiwać na zewnątrz i uposażać innych, aby mogli rozpocząć dojrzałe życie duchowe. W ciągu roku szkolnego zajmujemy się organizacją kursów Alpha w parafii na Popowicach, w Leśnicy, na Praczach Odrzańskich oraz w Białym Kościele.
MASTER'S COMMISSION

W maju i w lipcu organizujemy rekolekcje w celu odnowy życia duchowego poprzez nauczania, uwielbienie i wzrost w relacjach pomiędzy nami. Podczas letnich rekolekcji w Gródku nad Dunajcem wspiera nas szkoła życia duchowego Master’s Commission ze Szwajcarii, która organizuje program dla dzieci i młodzieży. Już cztery osoby z naszej wspólnoty zostały posłane na rok do szkoły, aby wzrastać w relacji z Bogiem, w posłudze we wspólnocie i w misji.

SIECI WSPÓLNOT I ENC

Wspólnota jest związana z innymi Wspólnotami o podobnym charakterze, podobnych celach i wartościach.

Przede wszystkim uczestniczy w szerokim nurcie Wspólnot koordynowanych przez Charis, służbę powołaną przez Papieża Franciszka. W środowisku Wrocławskim razem ze Wspólnotami Przymierza (Jan Chrzciciel, Dom Boży, Hallelu Jah, Agaliasis) buduje relacje przyjaźni i wzajemnego wsparcia aby zdobywać nasze miasto dla Jezusa.

Na poziomie krajowym i europejskim uczestniczy w sieci Wspólnot ENC.

Struktura wspólnoty

Wspólnota składa się z małych grup, które spotykają się pod przewodnictwem delegowanego Animatora, aby przez wspólną modlitwę, dzielenie słowem, rozważanie tematów formacyjnych, pomóc każdej osobie wzrastać w osobistej relacji do Jezusa. 

Oprócz tego członkowie Wspólnoty formują się i umacniają wiarę przez uczestnictwo we Mszach Wspólnotowych, wykładach formacyjnych, Spotkaniach Modlitewnych, Adoracjach Najświętszego Sakramentu, Rekolekcjach i kursach formacyjnych.

Animatorzy Wspólnoty powołują grupę Liderów, aby zapewnić sprawne organizowanie wszystkich wyżej wymienionych form spotkań. Różne aktywności Wspólnoty – które służą nie tylko służą jej formacji duchowej ale również oddziaływaniu i służeniu na zewnątrz – wymagają organizowania się braci i sióstr w diakonie, specjalizujące się w różnych rodzajach posług.

Małe grupy

Małe grupy są istotnym elementem funkcjonowania wspólnoty Lew Judy, gdyż stanowią miejsce wzrostu w wierze oraz pogłębiania wzajemnych relacji.

Celem małej grupy, podobne jak całej wspólnoty, jest tworzenie środowiska, w którym każda z osób może wzrastać w relacji do Boga i dzielić się tym doświadczeniem z pozostałymi członkami grupy, a także ewangelizować przyprowadzając innych ludzi do Jezusa.

Wszyscy członkowie wspólnoty podzieleni są na małe grupy (6-10 osobowe), które spotykają się regularnie w domach, co najmniej jeden raz w miesiącu. Podczas spotkania rozważane są fragmenty Pisma Świętego i omawiane są nauczania formacyjne. Jest również czas na dzielenie się własnymi radościami i troskami.

Zazwyczaj ostatnim elementem spotkania grupy jest wspólny posiłek. Nad całością czuwa animator, delegowany przez liderów wspólnoty.

DIAKONIE

Wszyscy członkowie Kościoła mają tę samą godność oraz są wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Ponadto każdy z nich ma do spełnienia we współnocie swoją własną i niepowtarzalną rolę. Aby rozwijać nasze dary i służyć, we wspólnocie można dołączyć do jednej z diakonii.

Przez naszą służbę braciom i siostrom chcemy jednocześnie służyć Bogu. Według św. Pawła, między wiernymi a Chrystusem oraz między samymi chrześcijanami istnieje więź tak ścisła, jak między częściami tego samego ciała. 

 1Kor 12:12-31

Nasza historia

Lata '80
Korzenie
Początki wspólnoty

W 1980 roku z inicjatywy księdza Jana Kruczyńskiego, moderatora Ruchu Światło-Życie z parafii pod wezwaniem świętego Krzysztofa na Psim Polu, zostały zorganizowane na Popowicach rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży.

Ówczesny Proboszcz parafii, ojciec Stanisław Cyganiak, wyraził zgodę na podjęcie przygotowań. Wśród osób świeckich, które podjęły trud systematycznej modlitwy oraz pomocy w sprawach organizacyjnych, były m.in. Krystyna Diament, Renata Marciniszyn, Monika Cichocka i inni, których nazwisk dziś nikt nie potrafi przytoczyć. Celem było przyjęcie przez uczestniczących Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

Rekolekcje głosił ojciec Andrzej Madej OMI, a zasadniczą częścią było wyświetlenie filmu JEZUS. Po tym wydarzeniu niektórzy z uczestniczących w rekolekcjach postanowili dołączyć do grupy wcześniej już istniejącej (do grupy, która przygotowywała owe rekolekcje). 

Przyjęto formację Ruchu Światło-Życie, założonego przez księdza Franciszka Blachnickiego, która wraz z doświadczeniem związanym z ruchem charyzmatycznym do dziś wywiera najważniejszy wpływ na rozwój wspólnoty.

W 1981 roku opiekunem grupy został ojciec Norbert Sojka OMI, po nim, w latach 1984 - 1985, ojciec Piotr Koloch OMI. Ojciec Norbert i Ojciec Piotr są kluczowymi osobami, które miały wpływ na rozwój i charakter wspólnoty.

Lata '80
Rozwój
Kształtowanie się tożsamości wspólnoty

Pośród wielu ważnych idei, które zostały w tamtych dniach zaszczepione we Wspólnocie, które można traktować jako pewne duchowe dna wspólnoty, są:

  ‣ wyrobienie w osobach świeckich poczucia odpowiedzialności za Kościół oraz zainicjowanie przywództwa we wspólnocie opartego na ludziach świeckich (liderami Wspólnoty byli kolejno: Jarek Magoń, Darek Król, Andrzej Miniajluk, Piotr Rotte);

 ‣ zrozumienie procesu formacji, jej treści i metod wprowadzania;

 ‣ przyjęcie  kerygmatu, osobistego przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, oraz doświadczeniu Chrztu w Duchu Świętym jako kluczowych w nawróceniu i podążaniu za Bogiem;

 ‣ miłość do Sakramentów, w szczególności poczucie szczególnej roli Eucharystii, potrzeba pogłębiania zrozumienia Liturgii i znaków, za pomocą których Kościół wyraża w niej cześć oddawaną Bogu;

 ‣ dostrzeżenie kluczowej roli małych grup dla wzrostu Kościoła, pogłębiania braterskich więzi i wzajemnego wsparcia w rozwoju duchowym i formacji;

 ‣ dowartościowanie  roli modlitwy uwielbienia oraz wagi życia Słowem Bożym przez gromadzenie członków wspólnoty na Spotkaniach Modlitewnych;

 ‣ przyjęcie jako najważniejszego zadania Kościoła misji głoszenia Dobrej Nowiny - szkolenie się w tym, poszukiwanie nowych form i metod dla realizacji tego zadania;

 ‣ wychodzenie w duchu dialogu do braci ze wspólnot niekatolickich, aby wzajemnie się poznawać, wspierać, modlić za siebie i podejmować wspólne dzieła o charakterze ewangelizacyjnym.

Lata '90
Stablizacja
Ugruntowanie i ewangelizacje

Przez pierwsze lata kształtowały się cele, idee i struktury Wspólnoty. Kilkakrotnie zmieniali się też opiekunowie. Stabilizacja i rozwój nastąpiły właśnie w latach dziewięćdziesiątych.

Do Wspólnoty wstąpiło wiele osób. Powstawały nowe grupy i diakonie. Uczyliśmy się ewangelizować, wychodząc z naszą wiarą poza obręb parafii. Wyjeżdżaliśmy na różne nauczania i szkolenia. Na ulicach Wrocławia prowadziliśmy ewangelizacje ze śpiewem, świadectwami i pantomimą. Braliśmy udział w akcji „Ewangelizacja 2000”. Dla początkujących wspólnotowiczów prowadziliśmy Elementarz, po którym następowała trzyletnia formacja, zakończona wstąpieniem do Przymierza. Co roku odbywały się rekolekcje letnie, które były podsumowaniem rocznego cyklu formacji. Opiekunami Wspólnoty w tamtym okresie byli ojciec Andrzej Ziętkowski OMI, a po nim ojciec Marek Michalik OMI.

W połowie lat dziewięćdziesiątych, na skutek zmian organizacyjnych, Wspólnota przestała być częścią Ruchu Światło-Życie.

Nazwę Lew Judy przyjęliśmy w 1993 roku.

Lata '00
Czas przemian

Po 2000 roku nastąpiła znaczna zmiana w strukturze spotkań wspólnotowych. Ponieważ znaczną część wspólnoty zaczęły stanowić rodziny z dziećmi, została podjęta próba dostosowania się do nowych realiów. Po pierwsze zmniejszenie częstotliwości spotkań na Popowicach, a po drugie troska o młode pokolenie.

Ojcowie Oblaci, którzy służyli wspólnocie poprzez opiekę duszpasterską w następnych latach, to ojciec Jerzy Ditrich (do 2003), Robert Wawrzyniecki (do 2006), Mieczysław Hałaszko (do 2011).

Lata '10
Inwestowanie w młode pokolenie

Jubileusz trzydziestolecia istnienia obchodziliśmy w maju 2010 roku. Od 2011 pieczę nad nami sprawuje ojciec proboszcz popowickiej parafii, o. Jerzy Ditrich OMI. 

Od 2012 roku na skutek otrzymanego Słowa o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain (Łk 7, 11-17), zaczęła wzrastać troska o młodych. Wzmożona modlitwa w tym kierunku, poszukiwanie woli Bożej oraz sposobów i metod służenia młodemu pokoleniu, aby mogło otworzyć się na Boga, trwa do dziś.

Pytanie: jak pomóc młodym poznać Jezusa, jest ciągle dla nas najważniejszym pytaniem. W tym czasie zaadoptowana została metoda skautowa do pracy z młodymi i powstał szczep Skautów Króla. Nowe możliwości służenia młodemu pokoleniu otworzyły się dla Wspólnoty poprzez współpracę ze Wspólnotą jahu ze Szwajcarii i ich szkołą życia duchowego MC, Master's Commission.

Nową dynamikę, począwszy od 2018 roku, nadały wspólnocie organizowane kursy Alpha. Za ich przyczyną we Wspólnocie wzmocnił się zapał ewangelizacyjny. W wyniku organizowanych kursów wzrosła też liczba członków Wspólnoty.