Adres
ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław

Księgarnia
Pn-Pt: 13:00 - 18.00
Nd: 9:30 - 13:00

Lew Judy

Statut Państwowy

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lew Judy – zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

 1.  Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji      o podobnych celach.
 5. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, korzystać ze świadczeń wolontariuszy lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak (logo) i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 5

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania wartości chrześcijańskich, w tym w szczególności:

 1. Promocji kultury i wychowania chrześcijańskiego.
 2. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa.
 3. Pomocy osobom samotnym oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.
 4. Przeciwdziałania patologiom społecznym.
 5. Działalności charytatywnej i pomocy społecznej.
 6. Niesienia pomocy najbiedniejszym dzieciom i młodzieży z najuboższych regionów świata, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację rekolekcji, konferencji, seminariów i spotkań, warsztatów i szkoleń.
 2. Organizację zajęć oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację wyjazdów wakacyjnych, imprez kulturalno-oświatowych i sportowych. Niesienie pomocy emocjonalnej, psychologicznej i materialnej osobom i rodzinom      w trudnej sytuacji życiowej, także przez tworzenie grup wzajemnego wsparcia.
 3.  Aktywację zawodową osób pozostających bez pracy.
 4.  Przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie stylu życia w trzeźwości, wspieranie osób uzależnionych i ich rodzin.
 5. Działania informacyjne w zakresie ochrony macierzyństwa.
 6.  Promocję i organizację wolontariatu, szczególnie w zakresie działalności charytatywnej i pomocy społecznej.
 7. Promocję Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.
 8.  Organizowanie i świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz dzieci i młodzieży pochodzącej z najuboższych regionów świata i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 9. Organizację koncertów, aukcji, warsztatów, prelekcji itp., podczas których zbierane są fundusze na działalność statutową Stowarzyszenia.
 10. Organizację projektów międzypokoleniowych oraz spotkań mających na celu integrację pokoleń.
 11. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 7

Stowarzyszenie może realizować zadania statutowe we współpracy z innymi podmiotami.

§ 8

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową w zakresie działalności pożytku publicznego.

 1. Działalnością odpłatną w zakresie działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest działalność wskazana w § 6 w punktach 1- 2 oraz 9-10.
 2. Pozostała działalność Stowarzyszenia jest nieodpłatna.
 3. Stowarzyszenie mocą uchwały Zarządu określa inne rodzaje działalności odpłatnej.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1.  Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni i wspierający.
 2.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej deklarujący gotowość pracy na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
 3.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca gotowość pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego celów.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia zostają:
  1. Członkowie zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
  2. Osoby, które złożyły deklarację członkowską na piśmie i uchwałą Zarządu zostały przyjęte do Stowarzyszenia
 2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia zostają osoby fizyczne i prawne, które deklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, złożyły deklarację członkowską na piśmie i uchwałą Zarządu zostały przyjęte do Stowarzyszenia.
 3. Odmowa przyjęcia kandydata na członka zwyczajnego lub wspierającego nie wymaga uzasadnienia.

§ 11

 1.  Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia opłacają składki roczne.
 2. Członkowie wspierający opłacają składkę, której wysokość ustalana jest każdorazowo   z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
  2. Uczestniczenia we wszystkich działalnościach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  3.  Występowania z wnioskami do władz Stowarzyszenia dotyczącymi działalności  i organizacji Stowarzyszenia.
  4. Dostępu do informacji w sprawach podejmowanych przez władze Stowarzyszenia.
  5. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
  1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
  2. Udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
  3. Dbania o dobre imię i majątek Stowarzyszenia.
  4. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji z członkostwa.
 2. Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu na skutek:
  1. Naruszenia postanowień statutu.
  2. Nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
  3. Nieopłacania składek członkowskich za okres 2 lat.
 3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Uchwałę stwierdzającą utratę członkostwa podejmuje Zarząd.

§ 15

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się na Walnym Zebraniu Członków  w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
 3. W okresie kadencji członkowie władz mogą być odwołani i powołani w takim samym trybie, w jakim są powołani.
 4. Wybory uzupełniające przeprowadza się każdorazowo, gdy:
  1. Skład Zarządu zmniejszy się poniżej 3 osób.
  2. Skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się poniżej 2 osób.

§ 18

 1. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej połowy członków.
 2. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem:
  1. Głosowania w sprawach osobowych.
  2. Jeżeli głosowania tajnego zażąda jedna czwarta obecnych.
 3. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego podczas Walnego Zebrania Członków, prezesa podczas posiedzenia Zarządu oraz przewodniczącego podczas zebrań Komisji Rewizyjnej.

§ 19

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i stanowi we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone statutem dla innych władz.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
  2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 5. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Walne Zebranie Członków może być zwołane drogą elektroniczną lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. Ustalenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
  2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
  3. Udzielanie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4. Powoływanie i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
  5. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
  6. Wytyczanie polityki finansowej Stowarzyszenia.
  7. Uchwalanie zmian statutu.
  8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
  9. Uchwalanie budżetu.
  10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
  11. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20

Zarząd

 1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie  z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się od 2 do 5 osób, w tym z prezesa oraz wiceprezesa, których wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 3. Do składu Zarządu nie może zostać wybrana osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. Jeżeli w trakcie kadencji członek Zarządu zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za jedno z tych przestępstw, traci mandat z dniem uprawomocnienia się wyroku.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 6. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 7. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
  2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
  3. Decydowanie o zatrudnianiu pracowników etatowych oraz ich uposażeniu w oparciu o potrzeby i aktualny budżet Stowarzyszenia.
  4. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
  5. Przyjmowanie i skreślanie członków.
  6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
  7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
  8. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
  9. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

§ 21

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa się z 2-3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Do składu Komisji Rewizyjnej nie może zostać wybrana osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. Jeżeli w trakcie kadencji członek Komisji Rewizyjnej zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za jedno z tych przestępstw, traci mandat z dniem uprawomocnienia się wyroku.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Zwoływanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej co najmniej jeden raz w roku.
  2. Przeprowadzenie, co najmniej jeden raz w roku, kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu.
  3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków  w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  4. Składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
  5. Przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 22

 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. Składki członkowskie.
  2. Darowizny, środki otrzymane od sponsorów, spadki, zapisy; dochód ze zbiórek publicznych.
  3. Dochody z własnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz dochód z majątku własnego Stowarzyszenia.
  4. Subwencje i dotacje z projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie.
  5. Dochody z działalności odpłatnej.
  6. Dotacje ze środków publicznych.

§ 23

 1. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 2. Majątek Stowarzyszenia w całości służy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 25

 1. Nie mogą być przeznaczone na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań    w stosunku do członków Stowarzyszenia, jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Nie mogą być przekazywane na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Nie mogą być wykorzystywane na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Nie mogą być przeznaczone na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 26

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 27

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa o stowarzyszeniach.