Adres
ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław

Księgarnia
Pn-Pt: 13:00 - 18.00
Nd: 9:30 - 13:00

Lew Judy

STATUT PRYWATNEGO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
 2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i współpracować z nimi.
 3. Działalność Stowarzyszenia jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, korzystać ze świadczeń wolontariuszy lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
  2. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej
   Polskiej.
  3. Postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „statutem”.
  4. Dekretu Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, zatwierdzającego niniejszy Statut.
  5. Codex luris canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus (Kodeks prawa kanonicznego „KPK”) tj. podstawowego dokumentu ustawodawczego Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego promulgowanego 25 stycznia 1983 przez Jana Pawła II konstytucją apostolską Sacrae discipline leges, z dnia 27 listopada 1983 r.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość kanoniczną prywatną od chwili zatwierdzenie statutu przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego.
 4. Dokonywanie zmian w statucie wymaga aprobaty ze strony Zatwierdzającego.

§ 4

Stowarzyszenie może używać oficjalnego logo i pieczęci.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 5

 1. Szczegółowe cele działalności Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji są zgodne z nauką Kościoła Katolickiego.
 2. Stowarzyszenie wywodzi się z katolickiej wspólnoty Lew Judy.
 3. Stowarzyszenie tworzy środowisko ludzi wierzących, wspierających się wzajemnie w rozwijaniu wiary, aby prowadzić życie według Ducha, nakierowane na wypełnianie woli Bożej. Celem jest tworzenie miejsca i środowiska wiary dla każdego człowieka, gdzie dokonuje się wzrost dojrzałości chrześcijańskiej i osobistej relacji każdej osoby do Boga. 
 4. Tworzenie środowiska wzrostu wiary realizowane jest w codziennym życiu poprzez: uwielbienie Boga, uczniostwo Boże, braterskie relacje, służbę oraz ewangelizację.
 5. Szczególny rys działalności Stowarzyszenia nadają cztery cechy (tzw. Twarze Wspólnoty):
  1. Charyzmatyczność – używanie i pielęgnowanie darów Ducha Świętego ze względu na dostrzeżenie kluczowej roli doświadczenia Chrztu w Duchu Świętym dla rozwoju wiary każdego chrześcijanina.
  2. Wspólnotowość – budowanie głębokich braterskich więzi, które przeżywane w lokalnej wspólnocie podkreślają wspólnotowy charakter Kościoła; wspólnota trwająca w nauczaniu Kościoła, w której następuje wymiana darów, stanowi środowisko wzrostu duchowego dla jej członków, a także dla wszystkich, do których wychodzi z ewangelicznym przesłaniem.
  3. Ewangelizacja – bowiem dzielenie się wiarą jest misją powierzoną całemu Kościołowi; każdy uczeń Chrystusa na mocy Chrztu i Bierzmowania jest powołany do dzielenia się wiarą. Szczególnie w obecnych czasach potrzeba jest nowej ewangelizacji prowadzonej z nowym zapałem.
  4. Ekumenizm – modlitwa, okazywanie szacunku oraz tworzenie warunków do wzajemnego poznawania się jak również wspólnego czynienia dzieł o charakterze ewangelizacyjnym, ze względu na szczególne pragnienie budowania braterskich relacji z Chrześcijanami innych denominacji.

§ 6

 1. Społecznymi celami Stowarzyszenia są:
 2. Promocja kultury i wychowania chrześcijańskiego.
 3. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.
 4. Pomoc osobom samotnym oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.
 5. Krzewienie postaw chrześcijańskich w tym:
  1. przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  2. działalność charytatywna i pomoc społeczna.
 6.  Niesienie pomocy najbiedniejszym dzieciom i młodzieży z najuboższych regionów świata, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność wspierającą wychowanie chrześcijańskie i promującą kulturę chrześcijańską, w tym:

 1. Tworzenie formacji dla członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin, zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Kościół Katolicki i z nauczaniem Magisterium.
 2. Organizację rekolekcji, konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów i szkoleń.
 3. Organizację zajęć oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację wyjazdów wakacyjnych, imprez kulturalno-oświatowych i sportowych.
 4. Niesienie pomocy emocjonalnej, psychologicznej i materialnej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, także przez tworzenie grup wzajemnego wsparcia.
 5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie życia w trzeźwości, wspieranie osób
  uzależnionych i ich rodzin.
 6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie życia w trzeźwości, wspieranie osób uzależnionych i ich rodzin.
 7. Działania informacyjne w zakresie ochrony macierzyństwa.
 8. Promocję i organizację wolontariatu, szczególnie w zakresie działalności charytatywnej i pomocy społecznej.
 9. Wspomaganie działalności misyjnej Kościoła Katolickiego.
 10. Wspieranie przyjętych przez Kościół Katolicki sposobów i form działalności ekumenicznej.
 11. Organizowanie i świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz dzieci i młodzieży pochodzącej z najuboższych regionów świata i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 12. Organizację koncertów, aukcji, warsztatów, prelekcji itp., podczas których zbierane są fundusze na działalność statutową Stowarzyszenia.
 13. Organizację projektów międzypokoleniowych oraz spotkań mających na celu integrację pokoleń.
 14.  Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie może podejmować wszelkie działania uważane za konieczne do osiągniecia własnych celów, a także sprzyjać inicjatywom podejmowanym przez członków, jeżeli zostały zaaprobowane przez Zarząd.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni i wspierający.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, ochrzczona, która podejmuje wysiłek osobistego spotkania z Bogiem, szczególnie w modlitwie uwielbienia, czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego oraz osobistego zaangażowania w służbę miłości bliźniego.

§ 10

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia zostaje osoba, która:
  1. Akceptuje statut Stowarzyszenia i wypełnia obowiązki członka oraz
  2. Złożyła deklarację członkostwa wspierającego i została przyjęta w poczet członków decyzją Zarządu.

§ 11

Członkom wspierającym przysługuje prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz na zaproszenie Zarządu prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu.

§ 12

 1. Członkami zwyczajnymi są wszystkie osoby biorące udział w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym zostaje członek wspierający, który:
  1. Posiadał członkostwo przez co najmniej 3 lata, w uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia czas ten może ulec skróceniu.
  2. Otrzymał rekomendację 4 członków zwyczajnych.
  3. Złożył deklarację członkostwa zwyczajnego oraz
  4. Został przyjęty w poczet członków zwyczajnych decyzją Zarządu.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa:
  1. Udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie.
  2. Udział w Walnym Zgromadzeniu.
  3. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Stowarzyszenia.
  4. Występowanie z wnioskami do władz Stowarzyszenia dotyczącymi działalności i organizacji Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 3. Dbania o dobre imię i majątek Stowarzyszenia.
 4. Udziału w formacji wspólnoty Lew Judy, w tym: 
  1. Dbania o codzienną modlitwę (tzw. namiot spotkania) oraz czytanie Pisma Świętego
  2. Członkostwa w małej grupie i uczestniczenia w jej spotkaniach,
  3. Uczestniczenia w spotkaniach wspólnotowych (Msza święta, spotkanie modlitewne, Adoracja),
  4. Udziału w rekolekcjach organizowanych przez wspólnotę Lew Judy, przynajmniej raz w roku,
  5. Podejmowania służby we wspólnocie zgodnej z celami Stowarzyszenia. 
 5. Opłacania składki członkowskiej w wysokości określonej przez Zarząd.

§ 15

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce członka Zarządu;
 2. Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu na skutek:
  1. naruszenia postanowień statutu,
  2.  nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
 3.  Śmierci członka.

Uchwałę stwierdzającą utratę członkostwa podejmuje Zarząd.

§ 16

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. Szczegółowy tryb głosowania określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
 3. W okresie kadencji członkowie władz mogą być odwołani i powołani w takim samym trybie.
 4. Wybory uzupełniające przeprowadza się każdorazowo, gdy:
  1. Skład Zarządu zmniejszy się poniżej 3 osób.
  2. Skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się poniżej 3 osób.

§ 18

 1. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej połowy członków.
 2. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem:
  1. Głosowania w sprawach osobowych.
  2. Jeżeli głosowania tajnego zażąda jedna czwarta obecnych.
 3. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego podczas Walnego Zebrania Członków, prezesa podczas posiedzenia Zarządu oraz przewodniczącego podczas zebrań Komisji Rewizyjnej.

§ 20

Walne Zgromadzenie

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i stanowi we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone statutem dla innych władz.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. Członkowie zwyczajni.
  2. Zaproszeni goście lub członkowie wspierający – bez prawa głosu.
 3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
 4. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 5. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd:
  1. Z jego inicjatywy.
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
  3.  Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Walne Zgromadzenie może być zwołane drogą elektroniczną lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. Ustalenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
  2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
  3. Udzielanie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4. Powoływanie i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
  5. Uchwalanie Regulaminu głosowania na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
  7. Wytyczanie polityki finansowej Stowarzyszenia.
  8. Uchwalanie zmian statutu.
  9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
  10. Uchwalanie budżetu.
  11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
  12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 21

Zarząd

 1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od 3 do 8 osób, w tym Prezesa wybieranego przez Walne Zgromadzenie. Zarząd wybiera spośród członków wiceprezesa lub sekretarza, w miarę konieczności. W razie zwolnienia funkcji Prezesa jego obowiązki wykonuje Wiceprezes.
 3. Do składu Zarządu nie może zostać wybrana osoba, która nie jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 6. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 7. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Realizacja celów Stowarzyszenia poprzez:
   1. sporządzanie planów formacji i działalności Stowarzyszenia,
   2. powoływanie zespołów odpowiedzialnych za realizację określonych działań oraz kierowników tych zespołów.
  2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
  3. Decydowanie o zatrudnianiu pracowników etatowych oraz ich uposażeniu w oparciu o potrzeby i aktualny budżet Stowarzyszenia.
  4. Sporządzanie budżetu.
  5. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
  6. Przyjmowanie i skreślanie członków;
  7. Ustalanie wzorów dokumentów.
  8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
  9. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
  10. Wskazywanie kandydatów na Asystenta Kościelnego.
  11.  Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, w tym do wiadomości Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego.
 8. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd uchwala regulamin swojego funkcjonowania.

§ 22

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa się z 3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Do składu Komisji Rewizyjnej nie może zostać wybrana osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. Jeżeli w trakcie kadencji członek Komisji Rewizyjnej zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za jedno z tych przestępstw, traci mandat z dniem uprawomocnienia się wyroku.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Zwoływanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej co najmniej jeden raz w roku.
  2. Przeprowadzenie, co najmniej jeden raz w roku, kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu.
  3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków  w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  4. Składanie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
  5. Przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 23

 1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową w zakresie działalności pożytku publicznego.
 2. Działalnością odpłatną w zakresie działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest działalność wskazana w § 7 w punktach 2, 3 oraz 12-14.
 3. Pozostała działalność Stowarzyszenia jest nieodpłatna.

§ 24

 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. Składki członkowskie.
  2. Darowizny, środki otrzymane od sponsorów, spadki, zapisy; dochód ze zbiórek publicznych.
  3. Dochody z własnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz dochód z majątku własnego Stowarzyszenia.
  4. Subwencje i dotacje z projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie.
  5. Dochody z działalności odpłatnej.
  6. Dotacje ze środków publicznych.

§ 25

 1. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 2. Majątek Stowarzyszenia w całości służy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 27

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

 1.  Fundusze i majątek stowarzyszenia nie mogą być przeznaczone na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 
 2.  Fundusze i majątek stowarzyszenia nie mogą być przekazywane na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundusze i majątek stowarzyszenia nie mogą być wykorzystywane na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Fundusze i majątek stowarzyszenia nie mogą być przeznaczone na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 29

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przekazania jego majątku innym organizacjom katolickim o zbieżnych celach.

§ 30

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa o stowarzyszeniach.

§ 31

Statut, w zakresie, w jakim odnosi się do regulacji prawa kanonicznego, obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego.