Diakonia Młodzieżowa

Cele diakoni młodzieżowej

 • prowadzenie młodych ludzi do relacji z Jezusem,
 • prowadzenie młodzieży do służby sobie nawzajem i członkom wspólnoty,
 • przekazywanie młodzieży wartości chrześcijańskich,
 • tworzenie środowiska sprzyjającemu budowania wiary,
 • gromadzenie młodzieży w podobnym przedziale wiekowym.

Członkowie diakonii

Spotkania dedykowane są młodzieży w wieku 13-19* lat. Członkowie diakonii przydzieleni są na stałe do grup wiekowych, z zachowaniem podziału na grupy chłopców i dziewczyn.
Grupy liczą 3-8** osób. Małe grupy stwarzają możliwość nawiązywania więzi i dzielenia się Słowem Bożym.

*możliwe jest wstąpienie do diakonii przed ukończeniem 13roku życia, sytuacje takie rozpatrywane będą indywidualnie, osoby które ukończyły 19 rok życia samodzielnie podejmują decyzję o dołączeniu do grup studenckich/osób dorosłych i braniu pełnego udziału w życiu wspólnotowym, bądź też o pozostaniu w diakonii młodzieży i służbie dla diakonii.
**liczebność grup może ulegać zmianie w zależności od liczby animatorów

Liderzy i Animatorzy

Lider i animatorzy młodzieży są członkami wspólnoty Lew Judy i podlegają bezpośrednio jej liderom. Działania podejmowane są w konsultacji z prowadzącymi wspólnotę.

 • Lider diakonii młodzieżowej: Lena Frankowska (Agnieszka Frankowska)
 • Animatorzy: Lena Frankowska, Hanna Frankowska, Maja Nowosielska, Jan Miniajluk, Marja Myśkow 

Spotkania i formacja

Spotkania młodzieży odbywają się zazwyczaj w pierwszą sobotę miesiąca oraz w czwartą niedzielę miesiąca po mszy wspólnotowej, w trakcie nauczania dla dorosłych. Co pewien czas organizowane są też spotkania integracyjne młodzieży w soboty.

Spotkania Sobotnie

Spotkania odbywają się w godzinach popołudniowych (15-17) w salkach kościoła NMP Królowej Pokoju na Popowicach. Rozpoczynają się wspólnym posiłkiem* przygotowanym przez młodzież. Jest to czas poświęcony na rozwijanie relacji, rozmowy i gry. Kolejnym elementem spotkania jest uwielbienie, podczas którego młodzież prowadzi śpiew i modlitwę spontaniczną. Czas ten poświęcony jest na budowanie relacji z Bogiem we wspólnocie. Posłużyć może również do dzielenia** się doświadczeniem tego, jak Pan Bóg działa w życiu członków diakonii. Po wspólnej modlitwie, młodzież rozchodzi się do swoich stałych grup. Omawiane na grupach tematy dostosowane są do wieku uczestników i określone są przez każdego z animatorów indywidualnie.

Co trzecia sobota poświęcona jest na wspólną integrację. Integracja zakłada różne formy aktywności fizycznej, wspólne gry i zabawy, oglądanie filmów oraz wycieczki uzależnione od pogody i pory roku. Wyjścia koordynowane są przez animatorów oraz rodziców. Pomysłodawcami spotkań integracyjnych jest młodzież.

*kawa, herbata, cukier, mleczko, kubeczki, talerzyki, serwetki są na wyposażeniu schowka, ciastka i napoje w okresie około mszy wspólnotowej, pozostałe jedzenie zapewnia młodzież
**jest to miejsce na powiedzenie świadectwa, chętnych prosimy o zgłaszanie się przed rozpoczęciem modlitwy

Spotkania Niedzielne

Spotkania odbywają się po mszy wspólnotowej, podczas wykładu formacyjnego dla dorosłych. Rozpoczynają się od wspólnej krótkiej modlitwy. Następnym elementem jest wykład formacyjny trwający około 30/40min. Tematy wykładów ustalane są na cały rok. Mówca zobligowany jest do przygotowania pytań związanych z tematem wykładu. Po zakończeniu wykładu pozostaje on z młodzieżą, by upewnić się czy przekazane treści są zrozumiałe. Po zakończeniu wykładu młodzież losowo przydzielana jest do grup, w których dyskutuje na zadany temat.

Służba

W ramach diakonii młodzieżowej funkcjonują sekcje zajmujące się różnymi służbami. Łączą one młodzież o podobnych zainteresowaniach i umożliwiają rozwój. Do wspomnianych sekcji należą sekcja muzyczna, techniczna, artystyczno-medialna oraz sekcja miłosierdzia.

 • Sekcja muzyczna
  • odpowiada za oprawę muzyczną spotkań młodzieżowych. Członkowie sekcji mogą posługiwać we wspólnocie poprzez prowadzenie śpiewu podczas mszy wspólnotowych lub spotkań modlitewnych zarówno w roku formacyjnym jak i na rekolekcjach. W ramach sekcji muzycznej przewidziane są warsztaty muzyczne prowadzone przez młodzież bądź dorosłych należących do diakonii muzycznej wspólnoty. Młodzież spotyka się na próbie raz w miesiącu.
  • Lider: Lena Frankowska
 • Sekcja techniczna
  • odpowiada za rozstawianie i składanie sprzętu nagłaśniającego. Do zadań młodzieży należy także obsługa wyświetlacza, przygotowywanie posiłków jak np. gotowanie wody do termosów, wyciągnie ciastek i herbaty na stół, rozstawianie krzesełek oraz przygotowanie sali przed spotkaniami i sprzątanie po spotkaniach.
  • Lider:
 • Sekcja artystyczno-medialna
  • skupia młodzież odpowiedzialną za prowadzenie grupy facebookowej (w tym informowanie o spotkaniach i wyjściach), prace plastyczne, dokumentowanie* aktywności diakonii młodzieżowej oraz prowadzenie pantomim i zajęć tanecznych.
  • Lider:
 • Sekcja miłosierdzia
  • nastawiona jest na potrzeby drugiego człowieka. Młodzież należąca do tej sekcji zajmuje się prowadzeniem akcji charytatywnych w obrębie wspólnoty (wsparcie grup dziecięcych, pomoc osobom starszym, małżeństwom z małymi dziećmi, udział w akcji Muvalia) i kościoła, jak również otacza modlitwą członków diakonii młodzieżowej i ich działalność. Sekcja posługuje modlitwą wstawienniczą.
  • Lider:

*fotografowanie, nagrywanie filmów, reportaże

Zasady funkcjonowania w diakonii młodzieżowej

 • nie używamy telefonów – staramy się przyjść z własnym Pismem Świętym,
 • osoby przyprowadzające znajomych są z nimi w grupach (przynajmniej przez jakiś czas),
 • podczas wykładów (nie rozmawiamy, można notować, zadawać pytania po),
 • modlitwy (nie gadamy, bierzemy aktywny udział, staramy się trwać w skupieniu),
 • spotkania w małych grupach (nie przerywamy sobie, nie oceniamy wypowiedzi innych, nie zabieramy całego czasu na własne wypowiedzi),
 • staramy się działać w wybranej przez siebie sekcji: przychodzę na spotkania, odpisuję na grupie,
 • wyjść integracyjnych.

MSZA

WSPÓLNOTOWA

SPOTKANIE

MODLITEWNE

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU