O wspólnocie Lew Judy

Wspólnota Lew Judy działa we Wrocławiu, na osiedlu Popowice, w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju prowadzonej przez Ojców Oblatów. Podstawowym jej celem jest wzrost dojrzałości chrześcijańskiej wszystkich, którzy do niej należą. Drogowskazy dla podejmowanych inicjatyw oraz sposoby funkcjonowania czerpie z nauki Kościoła Katolickiego. Szczególny rys nadaje jej podkreślanie podstawowej roli Kerygmatu, otwieranie się na Ducha Świętego, głoszenie Dobrej Nowiny oraz podejmowanie inicjatyw ekumenicznych.

Wspólnota gromadzi osoby w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Należą do niej osoby samotne, żonate, zamężne, nastolatki, studenci, małżeństwa, całe rodziny.

Struktura wspólnoty

Wspólnota Lew Judy na poziomie Miasta Wrocławia współpracuje bezpośrednio w ramach tzw. Wspólnot Przymierza z czterema innymi wspólnotami; Wspólnotą Dom Boży, Jan Chrzciciel, Agaliasis i Benedictus.

Na poziomie krajowym i międzynarodowym Wspólnota Lew Judy jest stowarzyszona z czterdziestoma innymi Wspólnotami z całej Europy w tzw. Sieci Wspólnot ENC. W Polsce w skład ENC wchodzę również HaleluJah z Wrocławia, Szekina z Gliwic, Dom Zwycięstwa z Torunia, Dom Boży z Wrocławia, Ezechiasz z Białegostoku. Więcej o ENC w artukule Czym jest sieć ENC.

Wspólnota Lew Judy jest kierowana przez grupę odpowiedzialnych, w skład której wchodzą Animatorzy Małych Grup, Liderzy Diakonii, Liderzy  Pomocniczy i Moderator Wspólnoty. Grupa odpowiedzialnych zbiera się raz w miesiącu by wspólnie się modlić, rozeznawać i kierować Wspólnotą. Grupie odpowiedzialnych przewodniczy Moderator Wspólnoty. Dwa razy w roku grupa odpowiedzialnych zbiera się na dłuższym rozeznaniu, na początku roku oraz na przełomie września i października.

Wspólnota spotyka się w Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju prowadzonej przez Ojców Oblatów. Wspólnocie asystuje Opiekun Wspólnoty wyznaczany przez Ojca Proboszcza. Członkowie Wspólnoty podzieleni są na małe grupy, w których dzielą się wiarą i życiem.

Liderem Wsólnoty Lew Judy jest Piotr Rotte a liderami pomocniczymi są Elżbieta Myśkow, Janusz Frankowski, Robert Szarecki oraz Piotr Sztuba. Naszym opiekunem w  Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju jest ojciec proboszcz Jerzy Ditrich OMI.

Diakonie

Przez naszą służbę braciom i siostrom chcemy jednocześnie służyć Bogu. Według św. Pawła, między wiernymi a Chrystusem oraz między samymi chrześcijanami istnieje wieź tak ścisła, jak między częściami tego samego ciała {1Kor 12:12-31}. Wszyscy członkowie Kościoła mają tę samą godność oraz są wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Ponadto każdy z nich ma do spełnienia we wspólnocie swoją własną i niepowtarzalną rolę. Aby rozwijać nasze dary i służyć, we wspólnocie można dołączyć do jednej z diakonii:

 • diakonia muzyczna - odpowiedzialny P. Malik,
 • diakonia dzieci - odpowiedzialna R. Skotnicka,
 • diakonia www - odpowiedzialny D. Kucner,
 • diakonia młodzieżowa - odpowiedzialni A. Frankowska (link)
 • diakonia pomocy dla Muvalii - odpowiedzialna B. Rotte (link)
 • diakonia ewangelizacji - odpowiedzialny P. Malik,
 • diakonia liturgiczna - odpowiedzialni D.Kucner, J. Moczko.
 • diakonia modlitwy wstawienniczej - odpowiedzialni Ewa Krzystyniak, Gosia Mejer.
 • diakonia techniczna - odpowiedzialny M. Głogowski i M. Huss
 • diakonia charytatywna - działania charytatywne naszej wspólnoty koordynowane są przez M. Sztubę.
 • Skauci Króla, szczep nr 9 - komendant Tadeusz Błażejewski (link)

Małe grupy

Małe grupy są istotnym elementem funkcjonowania wspólnoty Lew Judy gdyż stanowią miejsce wzrostu w wierze oraz pogłębiania wzajemnych relacji.

Celem małej grupy, podobne jak całej wspólnoty, jest tworzenie środowiska, w którym każda z osób może wzrastać w relacji do Boga i dzielić się tym doświadczeniem z pozostałymi członkami grupy, a także ewangelizować przyprowadzając innych ludzi do Jezusa.

Wszyscy członkowie wspólnoty podzieleni są na małe grupy (6-10 osobowe), które spotykają się regularnie w domach, co najmniej jeden raz w miesiącu. Podczas spotkania rozważane są fragmenty Pisma Świętego i omawiane są nauczania formacyjne. Jest również czas na dzielenie się własnymi radościami i troskami. Zazwyczaj ostatnim elementem spotkania grupy jest wspólny posiłek. Nad całością czuwa animator wybierany przez moderatora wspólnoty oraz liderów pomocniczych.

Zasady, które spełnia członek wspólnoty Lew Judy:

 • dba o codzienną modlitwę (tzw. namiot spotkania) oraz czytanie Pisma Świętego
 • jest członkiem małej grupy
 • uczestniczy we wszystkich spotkaniach małej grupy oraz innych spotkaniach wspólnotowych (Msza święta, spotkanie modlitewne, Adoracja)
 • przynajmniej raz w roku bierze udział w rekolekcjach organizowanych przez wspólnotę Lew Judy
 • wspiera finansowo wspólnotę

 

Nasza historia

Lata 80-te: korzenie

Lecz po wschodzie słońca [nasiono] przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. {Mk 4:6}

To właśnie w tej dekadzie, kiedy w Polsce prężnie rozwijał się ruch oazowy, upatrujemy początków naszej wspólnoty.

W 1980 roku z inicjatywy księdza Jana Kruczyńskiego, moderatora Ruchu Światło-Życie z parafii pod wezwaniem świętego Krzysztofa na Psim Polu, zostały zorganizowane na Popowicach rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży. Ówczesny Proboszcz parafii, ojciec Stanisław Cyganiak, wyraził zgodę na podjęcie przygotowań. Wśród osób świeckich, które podjęły trud systematycznej modlitwy oraz pomocy w sprawach organizacyjnych, były m.in. Krystyna Diament, Renata Marciniszyn, Monika Cichocka i inni, których nazwisk dziś nikt nie potrafi przytoczyć. Celem było przyjęcie przez uczestniczących Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Rekolekcje głosił ojciec Andrzej Madej OMI, a zasadniczą częścią było wyświetlenie filmu JEZUS. Po tym wydarzeniu niektórzy z uczestniczących w rekolekcjach postanowili dołączyć do grupy wcześniej już istniejącej (do grupy, która przygotowywała owe rekolekcje). W 1981 roku opiekunem grupy został ojciec Norbert Sojka OMI, po nim, w latach 1984 - 1985, ojciec Piotr Koloch OMI.

Przyjęto formację Ruchu Światło-Życie, założonego przez księdza Franciszka Blachnickiego. Dawał on ludziom świeckim możliwość pogłębienia swojej wiary i czynnego włączenia się w życie Kościoła.

Lata 90-te: stabilizacja

W Nim złączona cała budowla wzrasta, aby stać się świętą w Panu świątynią. W Nim także wy wspólnie budujecie, aby być mieszkaniem Boga w Duchu. {Ef 2:21-22}

Przez pierwsze lata kształtowały się cele, idee i struktury Wspólnoty. Kilkakrotnie zmieniali się też opiekunowie. Stabilizacja i rozwój nastąpiły właśnie w latach dziewięćdziesiątych.

Do Wspólnoty wstąpiło wiele osób. Powstawały nowe grupy i diakonie. Uczyliśmy się ewangelizować, wychodząc z naszą wiarą poza obręb parafii. Wyjeżdżaliśmy na różne nauczania i szkolenia. Na ulicach Wrocławia prowadziliśmy ewangelizacje ze śpiewem, świadectwami i pantomimą. Braliśmy udział w akcji „Ewangelizacja 2000”. Dla początkujących wspólnotowiczów prowadziliśmy Elementarz, po którym następowała trzyletnia formacja, zakończona wstąpieniem do Przymierza. Co roku odbywały się rekolekcje letnie, które były podsumowaniem rocznego cyklu formacji. Opiekunami Wspólnoty w tamtym okresie byli ojciec Andrzej Ziętkowski OMI, a po nim ojciec Marek Michalik OMI.

W połowie lat dziewięćdziesiątych, na skutek zmian organizacyjnych, Wspólnota przestała być częścią Ruchu Światło-Życie.

Nazwę Lew Judy przyjęliśmy w 1993 roku.

Obecnie

Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. {Ps 37:3}

Struktury, w których Wspólnota jest dziś obecna, to popowicka parafia, Wspólnoty Przymierza i Europejska Sieć Wspólnot Chrześcijańskich ENC. Od kilku lat wspomagamy materialnie i duchowo szkołę dla sierot w Muvalii (Indie).

Do czerwca 2003 r. opiekunem był ojciec Jerzy Ditrich OMI, następnie przez trzy lata ojciec Robert Wawrzeniecki OMI, do roku 2011 ojciec Mieczysław Hałaszko OMI. Teraz pieczę nad nami sprawuje ojciec proboszcz popowickiej parafii, ponownie Jerzy Ditrich OMI. Jubileusz trzydziestolecia istnienia obchodziliśmy w maju 2010 roku.

Aktualnie Wspólnota liczy około 120 osób. Liderem jest Piotr Rotte, liderami pomocniczymi Elżbieta Myśkow, Robert Szarecki oraz Piotr Sztuba.

Formację przenieśliśmy do małych grup, na których rozważamy tematy poświęcone pogłębianiu naszej wiary i odnowie w Duchu Świętym. Grup we Wspólnocie jest kilkanaście.

Raz w miesiącu, w drugi piątek, spotykamy się na Spotkaniach Modlitewnych, na których uwielbiamy Pana śpiewem i modlitwą. W trzecią niedzielę adorujemy Pana; adoracja prowadzona jest przez młodzież z naszej Wspólnoty. W czwartą niedzielę spotykamy się na najważniejszym zgrupowaniu – na Wspólnotowej Eucharystii. Od kilku lat rozwija się Sieć Modlitwy Wstawienniczej. W każdy poniedziałek działa grupa Modlitwy Strategicznej. Organizujemy w parafii kursy Alfa, kursy bierzmowanych, formacje młodzieżowe.

Nasze więzi umacniamy na wyjazdach rekolekcyjnych - w maju i w czasie wakacji.

MSZA

WSPÓLNOTOWA

SPOTKANIE

MODLITEWNE

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU