Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Dlaczego chrzcimy dzieci i niemowlęta? 
  1. W czasach apostolskich stosowano chrzest całych domów. Np. Lidia ochrzczona z całym domem (Dz 16, 15), strażnik więzienia w Filippi został ochrzczony z całym domem (Dz 16, 33), św. Paweł ochrzcił cały dom Stefanasa (1Kor 1, 16). „ Cały dom „ oznacza również dzieci i niemowlęta.
  2. Wczesnochrześcijańscy autorzy pisali o chrzcie niemowląt; w II wieku biskup Lyonu, św. Ireneusz pisał o chrzcie niemowląt "Chrystus przyszedł przez siebie samego wszystkich zbawić, wszyscy powiadam, przez niego odradzają się w Bogu: dzieci i niemowlęta, pacholęta, młodzieńcy i starsi" .  Tertulian w  dziele "O chrzcie" napisanym ok.205-206 roku. Podobnie i inni Ojcowie Kościoła z III wieku potwierdzają stosowanie tej praktyki. Orygenes pisał: "Kościół od apostołów przejął praktykę udzielania chrztu nawet dzieciom. Wiedzieli bowiem ci, którym powierzone były sekrety Bożych tajemnic, że we wszystkich są przyrodzone zmazy grzechowe, które powinny być zmyte przez wodę i Ducha Świętego" . Święty Cyprian w liście posłanym w imieniu synodu biskupów afrykańskich pisał: "Jeżeli największym przestępcom przedtem wiele obrażającym Boga, gdy później uwierzą, daje się przebaczenie grzechów i ani od chrztu, ani od łaski nikogo się nie powstrzymuje, o ile więcej nie należy powstrzymywać dziecka, które niedawno narodzone, nic nie zgrzeszyło, a tylko jako potomek Adama wpadło przez pierwsze narodzenie się w zarazę śmierci wiecznej. Dziecko do otrzymania przebaczenia grzechów tym łatwiej przystępuje, że jemu darowują się grzechy nie własne, ale cudze" (List 63). Na początku III wieku św. Hipolit Rzymski napisał traktat pt.: "Tradycja Apostolska". W dziele tym pisze też o chrzcie, wyraźnie faworyzując dzieci, którym najpierw każe udzielać "sakramentu odrodzenia"
  3. W Starym Testamencie na mocy zawartego Przymierza (Kpł 12, 3; Rdz 17, 1-24), dokonywano obrzezania chłopców w ósmym dniu po urodzeniu . To był akt włączenie do Ludu Bożego.O tym decydowali rodzice

Pozdrawiam Piotr Rotte

Święty depozyt słowa Bożego 

Święta Tradycja i Pismo św. stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego powierzony Kościołowi. Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach (por. Dz 2,42 gr.), tak iż szczególna zaznacza się jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu.  ( Dei Verbum )
Cytowane słowa Konstytucji Soborowej przypominają nam, że zasada sola scriptura jest niewystarczająca.  Ograniczenie depozytu słowa Bożego tylko do Pisma Świętego, jak pokazuje historia prowadzi do wielu rozbieżnych interpretacji, których konsekwencją jest rozbijanie jedności. W moim rozumieniu to właśnie oznacza stawianie w centrum siebie, swojej interpretacji i lęku przed korektą ze strony braci a szczególnie tych, którym Pan powierzył zadanie przekazywania owego depozytu.


Pozdrawiam Piotr Rotte

Co jest treścią ewangelizacji ? 

Kiedy ewangelizujemy to naszym celem jest ogłoszenie Kerygmatu, oczywiście popartego osobistym świadectwem. Chcemy aby ewangelizowana osoba została doprowadzona do osobistego spotkania z Jezusem. Kerygmat można wyrazić w prostej formule: Jezus został ukrzyżowany za nasze grzechy ale potem Zmartwychwstał i otworzył drogę do Nieba wszystkim , którzy w Niego uwierzą.  W troszkę szerszej formule mówimy o czteropunktowym Kerygmacie.- o tzw. czterech prawach życia duchowego.  Prawo pierwsze mówi o tym, że Bóg nas kocha bezgranicznie i bezwarunkowo, stworzył nas z miłości po to abyśmy razem z Nim mogli dzielić szczęście. Drugie prawo mówi o tym, że przez grzech relacja z Bogiem została zerwana i dlatego nie możemy doświadczać tego co było Jego zamiarem. Trzecie prawo mówi, że Bóg nie pogodził się z taką sytuacją i pragnie naprawić to co zostało zniszczone przez grzech. Dlatego Jezus przyszedł na świat i oddał życie po to by na nowo otworzyć drogę do Ojca, a przez swoje Zmartwychwstanie pokonał nasz grzech, śmierć i Szatana. Czwarte prawo mówi, że przez wiarę w Jezusa, kiedy oddajemy Mu nasze życie i podejmujemy decyzję aby On zajął pierwsze miejsce w naszym życiu to Zbawienie staje się naszym udziałem.
--
Pozdrawiam Piotr Rotte